HELISA Art Project

INSPIRED BY SZUKALSKI

🇵🇱

Przedstawiamy nasz multidyscyplinarny projekt artystyczny, zainicjowany przez artystkę Marthę Mulawę, którego tematem jest twórczość zainspirowana sztuką Stanisława Szukalskiego.

Naszym najbliższym celem jest prezentacja prac podczas 16. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, w dniach od 30 lipca do 7 sierpnia 2022. Będzie to pierwsza, inauguracyjna odsłona projektu, który zamierzamy rozwijać w kolejnych latach.

Wierzymy, że ten projekt nie tylko przywróci należną sławę tego wielkiego artysty, ale będzie też twórczą kontynuacją jego niepowtarzalnych plastycznych wizji, a efekty będą oryginalne, ciekawe i inspirujące.

🇬🇧

We present our multidisciplinary artistic project, initiated by artist Martha Mulawa, the theme of which is the work inspired by the art of Stanisław Szukalski.

Our immediate goal is to present the works during the 16th edition of the BNP Paribas Dwa Brzegi Film and Art Festival in Kazimierz Dolny, from 30 July to 7 August 2022. It will be the first, inaugural version of the project that we intend to develop in the coming years.

We believe that this project will not only restore the due fame to this great artist, but will also be a creative continuation of his unique visual visions, and the effects will be original, interesting and inspiring.

Art Project Inspired by Szukalski

Kazimierz Dolny 2022

🇵🇱

Pierwsza odsłona projektu „Zainspirowani Szukalskim”, realizowana jest przez Fundację HELISA podczas 16. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

Przygotowaliśmy unikatowe wystawy prac plastycznych, zainspirowanych twórczością Stanisława Szukalskiego, którym towarzyszyć będą działania o charakterze multimedialnym: mapping 3D, performance, koncerty muzyki autorskiej, nawiązującej do życia i twórczości Artysty. Ważnym punktem Projektu jest przedstawienie oryginalnego filmu dokumentalnego o Szukalskim produkcji Netflix: „Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego”, którego projekcję poprzedzi wywiad ze współproducentką Anną Dobrowolską i reżyserem Ireneuszem Dobrowolskim, przeprowadzony przez Dyrektor Artystyczną Festiwalu Grażynę Torbicką. W filmie występuje również jedyny spadkobierca praw do twórczości Artysty, Glen Bray, którego Instytucja Szukalski Archives udzieliła naszemu przedsięwzięciu patronatu. 

Wyjątkowymi wydarzeniami będą również: prezentacja materiałów dokumentujących wypowiedzi samego Artysty, prelekcje i prezentacje dotyczące specyfiki i oryginalności dokonań Szukalskiego, a także działań twórców inspirujących się ikonograficznym bogactwem dzieła tego genialnego twórcy – przede wszystkim rzeźba, ale też malarstwo, grafika i rysunek, batik, moda, tatuaż, taniec współczesny, instalacje artystyczne.

Projekt zakłada wydarzenia jednorazowe oraz rozłożone w czasie, odbywające się w wielu lokalizacjach Kazimierza Dolnego, takich jak Albrechtówka, Baszta, Zamek, Muzeum Nadwiślańskie z oddziałami (Kamienica Celejowska, Odział Historii i Kultury Regionu, Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej) Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki, Hotel Spichlerz, Winnica Kazimierskie Wzgórza oraz szeroko pojmowana przestrzeń miejska.

Postać Stanisława Szukalskiego wiąże się mocno zarówno z filmem, jak i sztuką oraz wyjątkowym miejscem, jakim jest Kazimierz Dolny. W Męćmierzu, na Albrechtówce, znajdują się ruiny Willi Szukałka, będącej w okresie międzywojennym własnością Szukalskiego, który przez jakiś czas mieszkał, tworzył i wypoczywał w Kazimierzu.

Najbardziej istotnym celem Projektu jest zmiana postrzegania twórczości Szukalskiego w negatywnych kontekstach, podkreślenie artystycznej wartości jego dzieła i przywrócenie należnej rangi temu wybitnemu i zapomnianemu artyście w historii sztuki.

Większość prac prezentowanych podczas Projektu Inspired by Szukalski jest dostępna do zakupienia! Aby zamówić wybrane prace zapraszamy do kontaktu z nami. W celu zamówieniia wybranych prac zapraszamy do kontaktu z nami.

🇬🇧

The first edition of the project “Inspired by Szukalski” is carried out by the HELISA Foundation during the 16th edition of the BNP Paribas Two Riversides Film and Art Festival in Kazimierz Dolny.

We have prepared unique exhibitions of artworks inspired by the works of Stanisław Szukalski, which will be accompanied by multimedia activities: 3D mapping, performance, concerts of original music referring to the artist’s life and work. An important point of the Project is the presentation of the original documentary about Szukalski, produced by Netflix: “Walka: Życie and lost work by Stanisław Szukalski”, the screening of which will be preceded by an interview with co-producer Anna Dobrowolska and director Ireneusz Dobrowolski, conducted by the Artistic Director of the Festival, Grażyna Torbicka. The film also features the only heir to the rights to the Artist’s work, Glen Bray, whom the Szukalski Archives Institute granted honorary patronage to our project.

The following will also be exceptional events: presentation of materials documenting the artist’s statements, lectures and presentations on the specificity and originality of Szukalski’s achievements, as well as the activities of artists inspired by the iconographic richness of the work of this genius artist – primarily sculpture, but also painting, graphics and drawing, batik, fashion , tattoo, contemporary dance, art installations.

The project involves one-off events and events spread over time, taking place in many locations of Kazimierz Dolny, such as Albrechtówek, Baszta, Castle, the Vistula Museum with its branches (Kamienica Celejowska, Department of History and Culture of the Region, Branch of the Museum of Jewelery) Kazimierz Culture Center for Promotion and Tourism , Hotel Spichlerz, Kazimierskie Wzgórza vineyard and the broadly understood urban space.

The figure of Stanisław Szukalski is strongly associated with both film and art, as well as the unique place of Kazimierz Dolny. In Męćmierz, on Albrechtówka, there are ruins of Willa Szukałka, which in the interwar period belonged to Szukalski, who lived, worked and rested in Kazimierz for some time.

The most important goal of the Project is to change the perception of Szukalski’s work in negative contexts, emphasize the artistic value of his work and restore the due rank of this outstanding and forgotten artist in the history of art.

Most of the works presented during the Inspired by Szukalski Project are available for purchase! To order selected works, please contact us.

HARMONOGRAM I MAPA WYDARZEŃ

ARTYŚCI PROJEKTU

EKSPERCI, KONSULTANCI I PROMOTORZY

GŁÓWNY PATRONAT:

PATRONAT HONOROWYI MEDIALNY:

PARTNERZY I SPONSORZY PROJEKTU:

SPRZEDAŻ DZIEŁ Z PROJEKTU:

Niepokorny umysł , nieprzeciętny twórca, genialny artysta. Kim był Stanisław Szukalski?

A rebellious mind, an extraordinary creator, a brilliant artist. Who was Stanisław Szukalski?

🇵🇱

Stanisław Szukalski  urodził się 13 grudnia 1893 w Warcie, zmarł 19 maja 1987 w Burbank, w Stanach Zjednoczonych. Był wybitnym polskim rzeźbiarzem, malarzem, rysownikiem, projektantem i teoretykiem oraz założycielem i przywódcą grupy artystycznej Szczep Rogate Serce. Od 1939 roku na stałe przebywał za granicą, Polskę odwiedził tylko raz, w 1957 roku.

Nie każdy o nim słyszał, nie każdy zna jego prace. Jego zachowana twórczość jest tak charakterystyczna, wymowna i genialna, że onieśmiela i nie pozwala przejść obojętnie obok żadnej z prac. 

Misją naszego projektu jest wskrzeszenie pamięci o Stanisławie Szukalskim, rozpowszechnienie jego twórczości oraz poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu, inspirowanych jego dziełami.

🇬🇧

Stanisław Szukalski was born on December 13, 1893 in Warta, Poland, and died on May 19, 1987 in Burbank, in the United States. He was an outstanding Polish sculptor, painter, draftsman, designer and theoretician, as well as the founder and leader of The Strain Horned Heart artistic group. From 1939, he stayed permanently abroad, he visited Poland only once, in 1957.

Not everyone has heard of him, not everyone knows his work. His preserved work is so characteristic, eloquent and genius that it intimidates and does not allow anyone to pass by indifferently.

The mission of our project is to revive the memory of Stanisław Szukalski, disseminate his work and search for new forms of artistic expression inspired by his works.

🇵🇱

Jako współproducent Leonardo DiCaprio przedstawił w 2018 roku oryginalny film dokumentalny Netflix pod tytułem “Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego” w reżyserii Irka Dobrowolskiego. Film opowiada historię Stanisława Szukalskiego,  ekscentrycznego polskiego rzeźbiarza i samozwańczego geniusza. Szukalski mógł zostać legendą, jednak przeszkodziły mu w tym zarówno II wojna światowa, jak i kontrowersyjna osobowość, a jego dzieła zostały ponownie odkryte dopiero pod koniec jego życia. To artysta prawdziwie wybitny, a zatem dlaczego tak niewiele o nim wiemy? 

🇬🇧

As a co-producer, Leonardo DiCaprio presented in 2018 the original Netflix documentary titled “The Fight: Life and Lost Works of Stanisław Szukalski” directed by Irek Dobrowolski. The film tells the story of Stanisław Szukalski, an eccentric Polish sculptor and self-proclaimed genius. Szukalski may have become a legend, but both World War II and his controversial personality prevented him from doing so, and his works were not rediscovered until the end of his life. He is a truly outstanding artist, so why do we know so little about him?

cytat ikona helisa
🇵🇱 Film „Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego" to fascynujący i niezwykły zarazem portret wyjątkowego Polaka. Wyprodukowany m.in. przez Leonardo DiCaprio dokument odkrywa przed nami artystę, który inspirował wielu twórców w Stanach Zjednoczonych, a w naszym kraju pozostał stosunkowo nieznany. Do teraz. Stanisław Szukalski nigdy nie był globalnie znaną postacią. Udało mu się jednak poruszyć wielu znakomitych i wpływowych ludzi. Jednym z nich był Leonardo DiCaprio, który poznał go za pośrednictwem swojego ojca, George'a, znawcę undergroundowej sztuki. Osobowość Stacha Szukalskiego przyciągała. Charyzma i wyjątkowość jego postaci wyłania się nie tylko z każdego kadru, w którym słuchamy jego opowieści, ale też z jego prac i tego, co mówią o nim ludzie, którzy mieli styczność z nim osobiście, bądź są pod wrażeniem jego prac. Film „Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego" idzie o wiele dalej w swoich rozważaniach na temat postaci Stanisława Szukalskiego. Autorzy dogłębnie analizują nie tylko jego dzieła, ale i osobowość. Wspomagają się przy tym archiwalnymi nagraniami wideo, w których artysta opowiada o sobie, swoim życiu, podejściu do sztuki i filozofii. Film "Walka.." to też opowieść o geniuszu, który wyrósł dzięki nieskrępowaniu myśli i rozwoju. O tym, jak wspaniałe dzieła oddziałujące na wielu ludzi, mogą zrodzić się tylko w wyobraźni niezmąconej „szumami" z zewnątrz. To film dający do myślenia i pokazujący ciekawy dualizm natury Szukalskiego. To kapitalnie opowiedziana historia życia i twórczości jednostki wyjątkowej - przez niektórych nazywanej Michałem Aniołem XX wieku.
🇬🇧 The film "Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski" is a fascinating and at the same time unusual portrait of an exceptional Pole. Produced by Leonardo DiCaprio, among others, the documentary reveals an artist who inspired many artists in the United States, but remains relatively unknown in our country. now. Stanisław Szukalski has never been a globally known figure. However, he managed to move many distinguished and influential people. One of them was Leonardo DiCaprio, who met him through his father, George, an expert in underground art. The personality of Stach Szukalski attracted. The charisma and uniqueness of his character emerge not only from every frame in which we listen to his stories, but also from his works and what people who had contact with him personally or are impressed by his works say about him. The film "Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski" goes much further in their deliberations on the figure of Stanisław Szukalski. The authors thoroughly analyze not only his works, but also his personality. , your life, approach to art and philosophy. The film "Struggle (...)" is also a story about a genius who grew up thanks to unrestricted thoughts and development. How wonderful works that affect many people can be born only in an imagination not disturbed by external "noises". This is a film that gives food for thought and shows the interesting dualism of Szukalski's nature. It is a wonderfully told story of the life and work of an exceptional individual - by some people called Michał Angel of the 20th century.
Anna Dobrowolska
Film producer

Noc Muzeów

Warszawa 2022

Pierwsza promocja projektu Inspired by Szukalski

🇵🇱

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów 2022 nasi artyści zaprezentowali zapowiedź projektu Inspired by Szukalski. Braliśmy udział w projekcie Persistence na zaproszenie Pracowni Born to Create Jagi Hupało w Warszawie. To była niesamowita, pełna wrażeń artystyczno- modowa noc!

The first teaser of the Inspired by Szukalski project

🇬🇧

During this year’s Night of Museums 2022, our artists presented a preview of the Inspired by Szukalski project. We took part in the Persistence project at the invitation of Pracownia Born to Create Jagi Hupało in Warsaw. It was an amazing, exciting artistic and fashion night!

🇵🇱

Zapytania prosimy kierować do koordynatorów projektu: 

Łukasz Kilarski
lukasz@helisafoundation.pl  
+48 502 994 689

Martha Mulawa 
+48 885 958 479

🇬🇧

Please send any questions to the project coordinators:

Łukasz Kilarski
lukasz@helisafoundation.pl  
+48 502994689

Martha Mulawa 
+48 885958479

Śledźcie nas w social mediach   |   Follow us on social media